مقاومت های تابع ولتاژ(VDR) 63 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود VDR 56V DC-7

VDR 56V DC-7

وريستور 56 ولت سايز 7

9/000 ریال
موجود VDR 180V-7

VDR 180V-7

وريستور 180 ولت سايز 7

17/230 ریال
موجود VDR 120V-7

VDR 120V-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 120 ولت با قطر 7 میلی متر

17/230 ریال
موجود VDR 360V-7

VDR 360V-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 360 ولت با قطر 7 ميلي متر

17/230 ریال
موجود VDR 120V-14

VDR 120V-14

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 120 ولت با قطر 14 ميلي متر

60/350 ریال
موجود VDR 220V-7

VDR 220V-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 220 ولت با قطر 7 ميلي متر

17/230 ریال
موجود VDR 18V-7

VDR 18V-7

ريستور 18 ولت سايز 7

17/230 ریال
موجود VDR 120V-10

VDR 120V-10

وريستور 120 ولتي تيپ10

17/230 ریال
موجود VDR 430V-20

VDR 430V-20

430 ولت تيپ 20

77/590 ریال
موجود VDR 22V-7

VDR 22V-7

وريستور 22 ولتي تيپ 7

17/230 ریال
موجود VDR 390V-7

VDR 390V-7

وريستور 390 ولت سايز 7

17/230 ریال
موجود VDR 1800V-14

VDR 1800V-14

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 1800 ولت با قطر 14 ميلي متر

34/480 ریال
موجود VDR 430V DC-14

VDR 430V DC-14

وریستور (مقاومت تابع ولتاژ) 430 ولت DC با قطر 14 میلی متر

25/870 ریال
موجود VDR 240V DC-7

VDR 240V DC-7

ورسيتور 240 ولت قطر 7 سايز متوسط

43/100 ریال
موجود VDR 680V DC-20

VDR 680V DC-20

وريستور 680ولتي تيپ20

34/480 ریال
موجود VDR 430V DC-10

VDR 430V DC-10

وريستور 430 ولت سايز 10

17/230 ریال
موجود VDR 430V-7

VDR 430V-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 430 ولت با قطر 7 ميلي متر

17/230 ریال
موجود VDR 39V-10

VDR 39V-10

وريستور 39 ولت سايز 10

43/100 ریال
موجود VDR 220V-15

VDR 220V-15

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 220 ولت با قطر 15 ميلي متر

29/310 ریال
موجود VDR 560V-14

VDR 560V-14

وریستور ( مقاومت تابع ولتاژ) 560 ولت با قطر 14 میلی متر

34/480 ریال
موجود VDR 390V-10

VDR 390V-10

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 390 ولت با قطر 10 ميلي متر

31/040 ریال
موجود VDR 60V DC-14

VDR 60V DC-14

وريستور 60 ولتي تيپ14

25/870 ریال
موجود VDR 820V DC-10

VDR 820V DC-10

34/480 ریال
موجود VDR 470V-7

VDR 470V-7

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 470 ولت با قطر 7 ميلي متر

17/230 ریال
موجود VDR 360V-10

VDR 360V-10

وريستور (مقاومت تابع ولتاژ) 360 ولت با قطر 10 ميلي متر

18/970 ریال
موجود VDR 910V DC-14

VDR 910V DC-14

34/480 ریال
موجود VDR 47V-14

VDR 47V-14

وريستور 47 ولت سايز 14

32/760 ریال
موجود VDR 510V-14

VDR 510V-14

وريستور 510ولت سايز 14

17/230 ریال
موجود VDR 47V-7 NEC

VDR 47V-7 NEC

وريستور 47ولت سايز 7 NEC

17/230 ریال
موجود VDR 390V-20

VDR 390V-20

وريستور 390 ولت سايز 20

77/590 ریال