سبد خرید خالی می باشد

    سبد خرید شما خالی می باشد

    سبد خرید خالی می باشد

    سبد داخل شما خالی می باشد

نمایش سبد داخل

    سبد خرید خالی می باشد

    سبد خارج شما خالی می باشد

نمایش سبد خارج


رمز پویا

رمز پویا

 

به گفته بانک مرکزي ميزان فيشينگ و دزدي اطلاعات کارت هاي بانکي که در 9 ماهه اول سال 98 روند رو به افزايشي داشته بود، در اسفند 98 به دليل عملياتي شدن رمز پويا، 85 درصد نسبت به اول سال 98 کاهش داشته که نشاندهنده موفقيت اجراي طرح رمز پويا مي‌باشد