خازن های الکترولیت (capacitor) 303 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 1000UF 16V (1)

1000UF 16V (1)

خازن 1000uf 16v درجه1

13/210 ریال
موجود 470UF 50V

470UF 50V

خازن 470 ميکروفاراد 50 ولت سايز 20*10

10/830 ریال
موجود 1000UF 25V

1000UF 25V

خازن الکتروليت 1000 ميکروفاراد 25 ولت

12/410 ریال
موجود 470UF 25V

470UF 25V

خازن 470 ميکروفاراد 25 ولت سايز 12*8

9/000 ریال
موجود 3300UF 25V

3300UF 25V

خازن 3300 ميکروفاراد 25 ولت سايز 25*16

28/410 ریال
موجود 3.3UF 50V

3.3UF 50V

خازن 3.3 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

2/400 ریال
موجود 47UF 400V

47UF 400V

خازن 47 ميکروفاراد 400 ولت سايز 16*25

42/590 ریال
موجود 1000UF 50V

1000UF 50V

خازن الکترونيک 1000 ميکروفاراد 50 ولت

16/250 ریال
سفارش داخل 10UF 50V

10UF 50V

خازن الکگتروليت 10 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

2/740 ریال
موجود 15UF 450V

15UF 450V

خازن الکتروليت 15 ميکروفاراد 450ولت

19/830 ریال
موجود 1000UF 35V

1000UF 35V

خازن الکتروليت 1000 ميکروفاراد 35 ولت

17/180 ریال
موجود 470UF 35V

470UF 35V

470 ميکروفاراد 35 ولت سايز 17*10

10/570 ریال
سفارش داخل 220UF 35V

220UF 35V

خازن 220 ميکروفاراد 35 ولت سايز 12*8

5/460 ریال
موجود 47UF 25V

47UF 25V

خازن 47 ميکروفاراد 25 ولت سايز 11*5

5/420 ریال
موجود 10UF 16V

10UF 16V

خازن 10 ميکروفاراد 16 ولت سايز 7*4

2/080 ریال
موجود 1000UF 10V

1000UF 10V

خازن الکتروليت 1000 ميکروفاراد 10 ولت

6/560 ریال
موجود 220UF 50V

220UF 50V

خازن الکتروليت 220 ميکروفاراد 50 ولت سايز 13*10

8/520 ریال
موجود 0.33UF 50V

0.33UF 50V

خازن الکتروليت 0.33 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

2/290 ریال
موجود 47UF 50V

47UF 50V

خازن 47 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*6

3/380 ریال
موجود 2.2UF 160V

2.2UF 160V

خازن 2.2 ميکروفاراد 160 ولت سايز 11*6

4/240 ریال
موجود 10UF 25V

10UF 25V

خازن الکتروليت 10 ميکروفاراد 25 ولت سايز 11*5

2/710 ریال
موجود 10UF 63V

10UF 63V

خازن 10 ميکروفاراد 63 ولت سايز 11*5

3/060 ریال
موجود 0.22UF 50V

0.22UF 50V

خازن الکتروليت 0.22 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

2/260 ریال
موجود 0.1UF 50V

0.1UF 50V

خازن الکتروليت 0.1 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

2/260 ریال
موجود 22UF 25V

22UF 25V

خازن 22 ميکروفاراد 25 ولت سايز 11*5

2/400 ریال
موجود 47UF 16V

47UF 16V

خازن 47 ميکروفاراد 16 ولت سايز 11*5

2/740 ریال
موجود 22UF 400V

22UF 400V

خازن الکتروليتي 22 ميکروفاراد 400 ولت سايز 20*13

29/070 ریال
موجود 47UF 10V

47UF 10V

خازن 47 ميکروفاراد 10 ولت

2/190 ریال
موجود 1UF 250V

1UF 250V

خازن 1 ميکروفاراد 250 ولت سايز 11*6.3

5/150 ریال
موجود 6.8UF 50V

6.8UF 50V

خازن 6.8 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

2/380 ریال