مقاومت اری 15 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 100R 9PIN ARRAY

RES 100R 9PIN ARRAY

مقاومت اري 9پين 100 اهم

13/090 ریال
موجود RES 1K 9PIN ARRAY

RES 1K 9PIN ARRAY

مقاومت اري 9پين 1 کيلو

13/210 ریال
موجود RES 3.3K 9PIN ARRAY

RES 3.3K 9PIN ARRAY

مقاومت اري 9پين 3.3 کيلو

13/210 ریال
موجود RES 330R 9PIN ARRAY

RES 330R 9PIN ARRAY

مقاومت اري 330 اهم 9 پين

13/210 ریال
موجود RES 470R 9PIN ARRAY

RES 470R 9PIN ARRAY

مقاومت اري 9پين 470 اهم

13/210 ریال
موجود RES 220R 9PIN ARRAY

RES 220R 9PIN ARRAY

مقاومت اري 9پين 220 اهم

17/580 ریال
موجود RES 2.2K 9PIN ARRAY

RES 2.2K 9PIN ARRAY

مقاومت اري 2.2 کيلو

13/210 ریال
موجود RES 100K 5PIN ARRAY

RES 100K 5PIN ARRAY

مقاومت 100 کيلو اهم 5 پين ARRAY

8/550 ریال
موجود RES 1K 5PIN ARRAY

RES 1K 5PIN ARRAY

مقاومت 1 کيلو اهم 5 پين ARRAY

11/400 ریال
موجود RES 2.2K 5PIN ARRAY

RES 2.2K 5PIN ARRAY

مقاومت 2.2 کيلواهم 5 پين ARRAY

11/400 ریال
موجود RES 3.3K 5PIN ARRAY

RES 3.3K 5PIN ARRAY

مقاومت 3.3 کيلو اهم 5 پين ARRAY

10/450 ریال
سفارش داخل RES 4.7K 9PIN ARRAY

RES 4.7K 9PIN ARRAY

13/780 ریال
ناموجود RES 10K 9PIN ARRAY

RES 10K 9PIN ARRAY

مقاومت اري 10 کيلو 9 پين

13/210 ریال
ناموجود RES 100K 9PIN ARRAY

RES 100K 9PIN ARRAY

مقاومت اري 9پين 100 کيلو

13/210 ریال
ناموجود RES 4.7K  9PIN AREY

RES 4.7K 9PIN AREY

13/210 ریال