مقاومت 5تا 10درصد 1/4w 134 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 2.2K 1/4W

RES 2.2K 1/4W

670 ریال
موجود RES 82R 1/4W

RES 82R 1/4W

670 ریال
موجود RES 18K 1/4W

RES 18K 1/4W

مقاومت 18 کیلو اهم 1/4 وات

670 ریال
موجود RES 100K 1/4W

RES 100K 1/4W

مقاومت 100 کیلو اهم 1/4 وات

1/200 ریال
موجود RES 39K 1/4W

RES 39K 1/4W

مقاومت 39 کیلو اهم 1/4 وات

670 ریال
موجود RES 560K 1/4W

RES 560K 1/4W

مقاومت 560 کیلو اهم 1/4 وات

1/200 ریال
موجود RES 150K 1/4W

RES 150K 1/4W

مقاومت 150 کیلو اهم 1/4 وات

670 ریال
موجود RES 1.8K 1/4W

RES 1.8K 1/4W

670 ریال
موجود RES 120R 1/4W

RES 120R 1/4W

670 ریال
موجود RES 680K 1/4W

RES 680K 1/4W

مقاومت 680 کیلو اهم 1/4 وات

670 ریال
موجود RES 1.2M 1/4W

RES 1.2M 1/4W

مقاومت 1.2 مگا اهم 1/4 وات

1/200 ریال
موجود RES 820R 1/4w

RES 820R 1/4w

مقاومت 820 اهم يک چهارم وات

670 ریال
موجود RES 82K 1/4W

RES 82K 1/4W

مقاومت 82 کیلو اهم 1/4 وات

670 ریال
موجود RES 68K 1/4W

RES 68K 1/4W

مقاومت 68 کیلو اهم 1/4 وات

670 ریال
موجود RES 820K 1/4W

RES 820K 1/4W

مقاومت 820 کیلو اهم 1/4 وات

670 ریال
سفارش داخل RES 3.6K 1/4W

RES 3.6K 1/4W

مقاومت 3.6کيلو 1/4

670 ریال
موجود RES 1.8R 1/4W

RES 1.8R 1/4W

670 ریال
موجود RES 390K 1/4W

RES 390K 1/4W

مقاومت 390 کیلو اهم 1/4 وات

860 ریال
موجود RES 270R 1/4

RES 270R 1/4

670 ریال
موجود RES 8.2R 1/4W

RES 8.2R 1/4W

670 ریال
موجود RES 0.22R 1/4W

RES 0.22R 1/4W

مقاومت

1/200 ریال
سفارش داخل RES 240R 1/4W

RES 240R 1/4W

مقاومت 240اهم 1/4

670 ریال
سفارش داخل RES 62K 1/4W

RES 62K 1/4W

مقاومت 62کيلو 1/4

670 ریال
موجود RES 1.2K 1/4W

RES 1.2K 1/4W

مقاومت 1.2 کيلو اهم ، 1/4 وات

670 ریال
موجود RES 5.1R 1/4W

RES 5.1R 1/4W

مقاومت 5.1 اهم 1/4 وات

750 ریال
موجود RES 1.2R 1/4W

RES 1.2R 1/4W

670 ریال
سفارش داخل RES 2.2R 1/4W

RES 2.2R 1/4W

750 ریال
موجود RES 15K 1/4W

RES 15K 1/4W

950 ریال
سفارش داخل RES 2.4K 1/4W

RES 2.4K 1/4W

مقاومت 2.4کيلو1/4

670 ریال
موجود RES 180K 1/4W

RES 180K 1/4W

مقاومت 180 کیلو اهم 1/4 وات

670 ریال