خازن روغنی ( OilY Capacitors) 20 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 2UF 350V ROGHANI AC

2UF 350V ROGHANI AC

خازن روغني 2 ميکروفاراد 350 ولت AC

78/080 ریال
موجود 3UF 450V ROGHANI AC

3UF 450V ROGHANI AC

خازن روغني 3 ميکروفاراد 450 ولت AC

105/710 ریال
ناموجود 2UF 400V ROGHANI AC

2UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 1.2 ميکروفاراد 400 ولت AC

46/260 ریال
ناموجود 6.3UF 400V ROGHANI AC

6.3UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 6.3 ميکروفاراد 400 ولت AC

59/470 ریال
ناموجود 2.5UF 400V ROGHANI AC

2.5UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 2.5 ميکروفاراد 400 ولت AC

59/470 ریال
ناموجود 3.5UF 450V ROGHANI AC

3.5UF 450V ROGHANI AC

خازن روغني 3.5 ميکروفاراد 450 ولت AC

99/100 ریال
ناموجود 25UF 400V ROGHANI AC

25UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 25 ميکروفاراد 400 ولت AC

132/140 ریال
ناموجود 40UF 400V ROGHANI AC

40UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 40 ميکروفاراد 400 ولت AC

237/840 ریال
ناموجود 35UF 400V ROGHANI AC

35UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 35 ميکروفاراد 400 ولت AC

237/840 ریال
ناموجود 30UF 400V ROGHANI AC

30UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 30 ميکروفاراد 400 ولت AC

237/840 ریال
ناموجود 45UF 400V ROGHANI AC

45UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 45 ميکروفاراد 400 ولت AC

264/270 ریال
ناموجود 16UF 400V ROGHANI AC

16UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 16 ميکروفاراد 400 ولت AC

99/100 ریال
ناموجود 10UF 400V ROGHANI AC

10UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 10 ميکروفاراد 400 ولت AC

99/100 ریال
ناموجود 5UF 400V ROGHANI AC

5UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 5 ميکروفاراد 400 ولت AC

99/100 ریال
ناموجود 1.10UF 2100V AC MACROFER

1.10UF 2100V AC MACROFER

خازن ماکروفر 1.10ميکروفراد 2100 ولتي

462/480 ریال
ناموجود 1.2UF 400V ROGHANI AC

1.2UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 1.2 ميکروفاراد 400 ولت AC

33/040 ریال
ناموجود 50UF 400V ROGHANI AC

50UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 50 ميکروفاراد 400 ولت AC

ریال
ناموجود 55UF 400V ROGHANI AC

55UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 55 ميکروفاراد 400 ولت AC

ریال
ناموجود 3.5UF 400V ROGHANI AC

3.5UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 3.5 ميکروفاراد 400 ولت AC

ریال
ناموجود 1UF 400V ROGHANI AC

1UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 1 ميکروفاراد 400 ولت AC

72/080 ریال