خازن تانتالیوم(Tantaliom capacitor) 15 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 2.2UF 50V TANTAL

2.2UF 50V TANTAL

خازن تانتاليوم 2.2 ميکرو فاراد 50 ولت

26/430 ریال
موجود 3.3UF 35V TANTAL

3.3UF 35V TANTAL

خازن تانتاليوم 3.3 ميکرو فاراد 35 ولت

25/110 ریال
موجود 10UF 25V TANTAL

10UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 10 ميکرو فاراد 25 ولت

50/240 ریال
موجود 4.7UF 25V TANTAL

4.7UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 4.7 ميکرو فاراد 25 ولت

46/260 ریال
موجود 6.8UF 25V TANTAL

6.8UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 6.8 ميکرو فاراد 25 ولت

11/890 ریال
ناموجود 15UF 25V TANTAL

15UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 15 ميکرو فاراد 25 ولت

84/000 ریال
ناموجود 1UF 25V TANTAL

1UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 1 ميکرو فاراد 25 ولت

ریال
ناموجود 1UF 35V TANTAL

1UF 35V TANTAL

خازن تانتاليوم 1 ميکرو فاراد 35 ولت

ریال
ناموجود 10UF 35V TANTAL

10UF 35V TANTAL

خازن تانتاليوم 10 ميکرو فاراد 35 ولت

ریال
ناموجود 2.2UF 16V TANTAL

2.2UF 16V TANTAL

خازن تانتاليوم 2.2 ميکرو فاراد 16 ولت

ریال
ناموجود 2.2UF 25V TANTAL

2.2UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 2.2 ميکرو فاراد 25 ولت

13/210 ریال
ناموجود 22UF 16V TANTAL

22UF 16V TANTAL

خازن تانتاليوم 22 ميکرو فاراد 16 ولت

ریال
ناموجود 3.3UF 25V TANTAL

3.3UF 25V TANTAL

خازن تانتاليوم 3.3 ميکرو فاراد 25 ولت

ریال
ناموجود 3.3UF 50V TANTAL

3.3UF 50V TANTAL

خازن تانتاليوم 3.3 ميکرو فاراد 50 ولت

ریال
ناموجود 100UF 16V TANTAL

100UF 16V TANTAL

خازن تانتاليوم 100 ميکرو فاراد 16 ولت

33/040 ریال