پتانسیومتر(Potansiometr) 72 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود POT 10K KHABIDEH

POT 10K KHABIDEH

پتانسيومتر 10 کيلو اهم خوابيده

8/410 ریال
موجود POT 2.2K KHABIDEH

POT 2.2K KHABIDEH

پتانسيومتر 2.2 کيلو اهم خوابيده

6/610 ریال
موجود POT 5K KHABIDEH

POT 5K KHABIDEH

پتانسيومتر 5کيلو اهم خوابيده

7/930 ریال
موجود POT 1M KHABIDEH

POT 1M KHABIDEH

پتانسومتر 1 مگا اهم خوابيده

9/250 ریال
موجود POT 500K KHABIDEH

POT 500K KHABIDEH

پتانسيومتر 500 کيلو اهم خوابيده

6/610 ریال
موجود POT 50K KHABIDEH

POT 50K KHABIDEH

پتانسيومتر 50کيلو اهم خوابيده

7/210 ریال
موجود POT 20K ISTADEH

POT 20K ISTADEH

پتانسيومتر 20 کيلو اهم ايستاده

6/610 ریال
موجود POT 1K KHABIDEH

POT 1K KHABIDEH

پتانسيومتر 1 کيلو اهم خوابيده

11/890 ریال
موجود POT 24K FELEZI KHABIDEH OLD

POT 24K FELEZI KHABIDEH OLD

پتانسيومتر 24 کيلو اهم فلزي خوابيده OLD

3/960 ریال
موجود POT 50K FELEZI KHABIDEH OLD

POT 50K FELEZI KHABIDEH OLD

پتانسيومتر 50 کيلو اهم فلزي خوابيده OLD

3/960 ریال
موجود POT 350R PELASTIKI ISTADEH OLD

POT 350R PELASTIKI ISTADEH OLD

پتانسيومتر 350 اهم پلاستيکي ايستاده OLD

3/960 ریال
موجود POT 300R PELASTIKI ISTADEH OLD

POT 300R PELASTIKI ISTADEH OLD

پتانسيومتر 300 اهم پلاستيکي ايستاده old

3/960 ریال
موجود POT 5K FELEZI ISTADEH OLD

POT 5K FELEZI ISTADEH OLD

پتانسيومتر 5کيلو اهم فلزي ايستاده OLD

11/370 ریال
موجود POT 20K KHABIDEH OLD

POT 20K KHABIDEH OLD

پتانسيومتر 20 کيلو اهم خوابيده OLD

6/610 ریال
موجود POT 200R PELASTIKI ISTADEH OLD

POT 200R PELASTIKI ISTADEH OLD

پتانسيومتر 200 اهم پلاستيکي ايستاده OLD

3/960 ریال
موجود POT 150R PELASTIKI ISTADEH OLD

POT 150R PELASTIKI ISTADEH OLD

پتانسيومتر 150 اهم پلاستيکي ايستاده OLD

3/960 ریال
موجود POT 200R KHABIDEH OLD

POT 200R KHABIDEH OLD

پتانسيومتر 200 اهم خوابيده OLD

3/960 ریال
موجود POT 4.7K ISTADEH

POT 4.7K ISTADEH

پتانسيومتر 4.7 کيلو اهم ايستاده

3/960 ریال
موجود POT 320R ISTADEH

POT 320R ISTADEH

پتانسيومتر 320 اهم ايستاده

3/960 ریال
موجود POT 1M ISTADEH

POT 1M ISTADEH

پتانسيومتر 1 مگا اهم ايستاده

3/960 ریال
موجود POT 220K KHABIDEH

POT 220K KHABIDEH

پتانسيومتر 220 کيلو اهم خوابيده

7/210 ریال
موجود POT 2K PELASTIKI ISTADEH MORABA OLD

POT 2K PELASTIKI ISTADEH MORABA OLD

پتانسيومتر 2 کيلو اهم پلاستيکي ايستاده مربعي OLD

3/960 ریال
موجود POT 330R FELEZI ISTADEH BIG OLD

POT 330R FELEZI ISTADEH BIG OLD

پتانسيومتر 330 اهم فلزي ايستاده بزرگ OLD

6/610 ریال
موجود POT 22K PELASTIKI ISTADEH OLD

POT 22K PELASTIKI ISTADEH OLD

پتانسيومتر 22 کيلو اهم پلاستيکي ايستاده OLD

3/960 ریال
موجود POT 2K KHABIDEH OLD

POT 2K KHABIDEH OLD

پتانسيومتر 2 کيلو اهم خوابيده OLD

3/960 ریال
موجود POT 3.5K PELASTIKI ISTADEH OLD

POT 3.5K PELASTIKI ISTADEH OLD

پتانسيومتر 3.5 کيلو اهم پلاستيکي ايستاده OLD

3/960 ریال
موجود POT 220K ISTADEH

POT 220K ISTADEH

پتانسيومتر 220 کيلو اهم ايستاده

6/610 ریال
موجود POT 10K FELEZI ISTADEH OLD

POT 10K FELEZI ISTADEH OLD

پتانسيومتر 10 کيلو اهم ايستاده OLD

3/960 ریال
موجود POT 100K KHABIDEH

POT 100K KHABIDEH

پتانسيومتر 100 کيلو اهم خوابيده

10/570 ریال
موجود POT 220R PELASTIKI KHABIDEH BIG OLD

POT 220R PELASTIKI KHABIDEH BIG OLD

پتانسيومتر 220 اهم پلاستيکي خوابيده بزرگ OLD

6/610 ریال