مقاومت های تابع ولتاژ(VDR) 63 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود VDR 180V-7

VDR 180V-7

وريستور 180 ولت سايز 7

13/210 ریال
موجود VDR 120V-7

VDR 120V-7

وريستور

13/210 ریال
موجود VDR 360V-7

VDR 360V-7

قطر 7سايز بزرگ

13/210 ریال
موجود VDR 120V-14

VDR 120V-14

قطر 14سايز بزرگ

46/260 ریال
موجود VDR 220V-7

VDR 220V-7

220ولت تيپ 7

13/210 ریال
موجود VDR 18V-7

VDR 18V-7

ريستور 18 ولت سايز 7

13/210 ریال
موجود VDR 56V DC-7

VDR 56V DC-7

وريستور 56 ولت سايز 7

13/210 ریال
موجود VDR 120V-10

VDR 120V-10

وريستور 120 ولتي تيپ10

13/210 ریال
موجود VDR 430V-20

VDR 430V-20

430 ولت تيپ 20

59/470 ریال
موجود VDR 22V-7

VDR 22V-7

وريستور 22 ولتي تيپ 7

13/210 ریال
موجود VDR 390V-7

VDR 390V-7

وريستور 390 ولت سايز 7

13/210 ریال
موجود VDR 430V DC-14

VDR 430V DC-14

قطر14 سايز بزرگ 430ولت DC و 275ولت

19/830 ریال
موجود VDR 1800V-14

VDR 1800V-14

قطر 14

26/430 ریال
موجود VDR 240V DC-7

VDR 240V DC-7

ورسيتور 240 ولت قطر 7 سايز متوسط

33/040 ریال
موجود VDR 680V DC-20

VDR 680V DC-20

وريستور 680ولتي تيپ20

26/430 ریال
موجود VDR 430V-7

VDR 430V-7

قطر 7 سايز کوچک

13/210 ریال
موجود VDR 430V DC-10

VDR 430V DC-10

وريستور 430 ولت سايز 10

13/210 ریال
موجود VDR 220V-15

VDR 220V-15

22/470 ریال
موجود VDR 39V-10

VDR 39V-10

وريستور 39 ولت سايز 10

33/040 ریال
موجود VDR 560V-14

VDR 560V-14

26/430 ریال
موجود VDR 470V-7

VDR 470V-7

وريستور 470 ولت قطر 7 سايز کوچک

13/210 ریال
موجود VDR 60V DC-14

VDR 60V DC-14

وريستور 60 ولتي تيپ14

19/830 ریال
موجود VDR 390V-10

VDR 390V-10

وريستور 390 ولت سايز 10

23/790 ریال
موجود VDR 820V DC-10

VDR 820V DC-10

26/430 ریال
موجود VDR 470V-10

VDR 470V-10

قطر10 متوسط

19/830 ریال
موجود VDR 910V DC-14

VDR 910V DC-14

26/430 ریال
موجود VDR 240V-10

VDR 240V-10

ورسيتور 240 ولت قطر 10 سايز متوسط

14/540 ریال
موجود VDR 360V-10

VDR 360V-10

قطر 10سايز بزرگ

14/540 ریال
موجود VDR 470V-14

VDR 470V-14

قطر 14

26/430 ریال
موجود VDR 47V-7

VDR 47V-7

وريستور 47 ولت سايز 7

13/210 ریال